Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Υποψηφιότητες μπορούν να καταθέσουν όλες οι εταιρείες που διαθέτουν επαγγελματικούς χώρους, υπηρεσίες, και προϊόντα στον ευρύτερο χώρο της άσκησης και της εκγύμνασης. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τα τελευταία 2 χρόνια, θα πρέπει να διαθέτουν καινοτόμες πρακτικές σε υπηρεσίες ή προϊόντα που αφορούν γυμναστήρια, εναλλακτικούς χώρους εκγύμνασης, εξοπλισμό, συμπληρώματα και ρουχισμό γυμναστικής. Επίσης, υποψηφιότητες μπορούν να καταθέσουν οι εταιρείες που διοργανώνουν events στον ευρύτερο χώρο της εκγύμνασης, όπως και fitness influencers. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει μέχρι τις 24.07.2020:

 • Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας (Υποχρεωτικά)

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε τo προϊόν / υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε, σύμφωνα με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία. Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.fitnessawards.gr)

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!

4. Φωτογραφίες (προαιρετικά-αρχείο .jpg έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ)

5. Γραφήματα (προαιρετικό αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 10MB το αρχείο)

6. Video (προαιρετικό αρχείο .mp4, έως 1 αρχείo, έως 50ΜΒ)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

Ενότητες: 1.1, 1.2

 • Εξοπλισμός
 • Πιστοποιήσεις
 • Τεχνολογική Καινοτομία
 • Καινοτομία Προγραμμάτων
 • Εξειδίκευση
 • Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών (Service Quality)
  • Aσφάλεια
  • Άξιοπιστία, σταθερότητα στις επισκέψεις
  • Πρόσβαση και τοποθεσία
  • Επικοινωνία – Άνθρώπινο Δυναμικό, Κατάρτιση και Ικανότητα

Ενότητες: 1.3, 1.4

 • Ποσότητα κωδικών
 • Μάρκετινγκ
 • Εξειδίκευση προϊόντων
 • Ποιότητα εξυπηρέτησης
 • Τεχνολογική καινοτομία
  (site, e-shop κ.α.)

Ενότητες: 2.1, 2.2

 • Πιστοποιήσεις
 • Καινοτομία
 • Ερευνητικές Δημοσιεύσεις
 • Σχέση Τιμής Ποιότητας
 • Αξιοπιστία
 • Απόδοση

Ενότητα: 2.3

 • Συστατικά και περιεκτικότητα
 • Βιοδιαθεσιμότητα
 • Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση
 • Καινοτομία
 • Έρευνες
 • Πιστοποιήσεις

Ενότητα: 2.4

 • Καινοτομία
 • Έρευνες
 • Αξιοπιστία
 • Απόδοση

Ενότητα: 3.1

 • Στρατηγική & Στόχοι
 • Δημιουργικότητα & Καινοτομία
 • Σχεδιασμός & Εκτέλεση
 • Αποτελέσματα & ROI

Ενότητα: 4.1

 • Αποτελεσματικότητα
 • Δημιουργικότητα & Καιτονομία

Σηµ.: Ο Πρόεδρος και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να μην απονείμουν κορυφαία βραβεία (awards of the year), είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.

Κόστος Υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1η υποψηφιότητα: 300 €
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600 €
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500 €
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 180 €
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 160 €

Σημ.: Το κόστος υποψηφιότητας επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24%.
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Χορηγοί

Υπό την Αιγίδα

ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ
Σ.Ι.Γ.Α

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση